Gratis verzending wereldwijd boven de € 100. Altijd gratis verzending binnen Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR HEMPES

Toepasselijkheid

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en HEMPES ("HEMPES") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door HEMPES uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en HEMPES.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen HEMPES en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van HEMPES accepteert middels het volledig en correct invullen van het door HEMPES beschikbaar gemaakte formulier.
Prijs

HEMPES behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij HEMPES Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door HEMPES wordt vermeld bij uitgifte.
Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Betaling
Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door HEMPES aangeboden betalingsmogelijkheden.

Om producten van HEMPES te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.
Gegevensbescherming
De door Besteller aan HEMPES verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
Garantie en aansprakelijkheid

HEMPES garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door HEMPES verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
HEMPES garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
Wijzigingen

HEMPES behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft HEMPES de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door HEMPES gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; HEMPES behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
Geschillen en toepasselijk recht
Op alle verbintenissen tussen HEMPES en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.


De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen HEMPES en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.


Retour policy HEMPES

Returns Process - summary

If you are not 100% satisfied with your HEMPES products we offer you a 30 day return service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging.

Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to further assist you.

We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible, within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.

Please send your returns to:
HEMPES  - Returns
Postbus 3, 1400 AA BUSSUM, The Netherlands


When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:

We offer a 30 day return service.
When we receive your package in good order, we will refund you within 30 days.
Shaving products and Cosmetic products (blades, shave gel, after shave cream, lotion, moisturizer, etcetera.) may only be returned unopened and in their original packaging for hygienic reasons. Unfortunately, we will not take back any opened containers, jars, tubes or bottles.

The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.
In the event that the wrong product has been sent to you, we will refund the amount you paid for your purchase with us and any costs incurred on your behalf for the return of the wrong item shall also be.

UITZOOMEN