Gratis verzending wereldwijd boven de € 100. Altijd gratis verzending binnen Nederland.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De voorwaarden in dit document (de "Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op toegang tot en gebruik van de Site. Door de site te gebruiken, accepteert de gebruiker de gebruiksvoorwaarden volledig en volledig. Het is belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden samen met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden te lezen.

Definities

HEMPES: een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Bussum (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 74782649, handelend onder de handelsnaam 'HEMPES'.


Site: de website www.hempes.com en al zijn subdomeinen.

Gebruiker: elke individuele bezoeker van de Site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot HEMPES.

Disclaimer
Op de Site is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site wordt aangeboden in de huidige staat. Dit betekent dat HEMPES geen garanties geeft of enige aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de Site. HEMPES is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of enige claim voor compensatie die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site.


HEMPES is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit enig verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik, de functie of de prestaties van de Site, of enige diensten die daarmee verband houden, of enige inhoud ervan, tenzij dergelijke schade in de directe omgeving is veroorzaakt. door grove schuld of opzet van HEMPES en/of haar medewerkers.

De site kan links naar andere websites bevatten. Als deze links verwijzen naar webpagina's buiten het HEMPES-domein, worden dergelijke webpagina's niet beheerd door HEMPES en is HEMPES niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's.

Door te communiceren met HEMPES via de Site, of het uploaden van informatie en/of materiaal naar de Site, machtigt de Gebruiker HEMPES om deze informatie te gebruiken voor het doel waarvoor de Gebruiker deze informatie aan HEMPES ter beschikking heeft gesteld. Als een Gebruiker zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, accepteert de Gebruiker dat hij correspondentie van HEMPES kan ontvangen.


Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, afbeeldingen, iconen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de Site zijn eigendom van HEMPES en/of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt voor enig ander doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEMPES, tenzij anders toegestaan ​​door de wet. Je mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken.


Je bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de Site.

HEMPES behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina houdt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28/09/2020

Contact:
HEMPES
Postbus 3
1400 AA  BUSSUM 
Nederland
E: service@hempes.com

UITZOOMEN